Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Driving a just Twin Transition

October 11, 2023 @ 10:00 - 15:00 CEST

Free

Joint Policy Lab for France and Poland

(Version française ci-dessous/ Wersja polska poniżej)

The green and digital transitions have the power to radically transform societies and economies. They are closely linked, with potential positive and negative impacts on each other and the wider effort to create just and productive cities. Steering them appropriately is therefore high on the policy agenda at both the European and national levels.

This Policy Lab therefore aims at unravelling what the Twin Transition is about, both in terms of challenges and opportunities. It will specifically explore how to steer a Twin Transition in an integrated way, considering not only the green and the digital, but also the just and the productive dimensions of cities. Concrete objectives are to:

  • Unpack the concept of the Twin Transition to understand opportunities and challenges
  • Explore how citizens’ inclusion in the Twin Transition, via support in upskilling and awareness raising, can steer a just and productive development of cities
  • Explore what a fair distribution of green and digital infrastructures means in practice, with a focus on the just-green dimension of cities

The Policy Lab is organised by the European Urban Knowledge Network (EUKN), the Polish Ministry of Development Funds and Regional Policy and the French National Agency for Territorial Cohesion (ANCT). It will be held in Warsaw the day after the final conference of Eco-Miasto, a project of the French Embassy in Poland and UNEP/GRID-Warsaw.

The Policy Lab will be in English with interpretation to Polish and French available.
The event is open and the registration free of charge. Registration for onsite participation is open until 4 October.
The event is Hybrid. The Zoom link will be shared closer to the event with the participants who indicated online attendance in the registration form.

You can read the Scoping Paper here (English only)

This scoping paper serves to prepare the ground for the Policy Lab, introducing key discussion questions that will be addressed during the event and the context in which they are situated.

Register using the pink button below

 


Joint Policy Lab pour la France et la Pologne

Les transitions verte et numérique ont le pouvoir de transformer radicalement les sociétés et les économies. Elles sont étroitement liées, s’impactant positivement et négativement et ayant toute deux pour but de créer des villes justes et productives. Leur bon pilotage est donc une priorité de l’agenda politique tant au niveau européen qu’au niveau national.

Ce Policy Lab vise à démêler ce qu’est la Twin Transition, à la fois en termes de défis et d’opportunités. Il explorera spécifiquement comment piloter cette « transition jumelle » de manière intégrée, en tenant compte non seulement des dimensions verte et numérique, mais aussi des dimensions juste et productive des villes. Les objectifs concrets sont de :

  • Expliquer le concept de « transition jumelle » pour comprendre ses opportunités et ses défis
  • Explorer comment l’intégration des citoyens dans la Twin Transition, via la montée en compétence et la sensibilisation, peut orienter un développement juste et productif des villes
  • Analyser ce que signifie, en pratique, la répartition équitable des infrastructures vertes et numériques, en mettant l’accent sur la dimension juste et verte des villes

Le Policy Lab est organisé par l’European Urban Knowledge Network (EUKN), le ministère polonais des Fonds de développement et de la Politique régionale et l’Agence nationale française pour la cohésion territoriale (ANCT). Il se tiendra à Varsovie au lendemain de la conférence finale d’Eco-Miasto, un projet de l’Ambassade de France en Pologne et de l’UNEP/GRID-Varsovie.

Lire le document introductif (Scoping Paper)

Le Policy Lab sera en anglais avec une interprétation en polonais et en français disponible.
L’événement est ouvert et l’inscription gratuite.
L’événement est hybride.Pour participation en place, enregistrement est ouvert jusqu’a le 4 octobre. Pour la participation en ligne, le lien Zoom sera disponibles à l’approche de l’événement.

Inscrivez-vous en utilisant le bouton rose ci-dessous

 


Wspólne Laboratorium Miejskie dla Francji i Polski

Transformacja ekologiczna i cyfrowa może radykalnie zmienić społeczeństwa i gospodarki. Oba wymiary tej transformacji są z jednej strony ściśle ze sobą powiązane, a z drugiej strony wiążą się z potencjalnymi pozytywnymi i negatywnymi skutkami, a także działaniami na rzecz tworzenia sprawiedliwych i produktywnych miast. Odpowiednie nimi kierowanie jest zatem jednym z głównych priorytetów agendy politycznej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym.

Celem tego seminarium (Policy Lab) jest więc zrozumienie tego na czym polega koncepcja „Twin Transition”), zarówno pod względem wyzwań, jak i możliwości. Spotkanie będzie poświęcone w szczególności temu, jak kierować ”twin transition”  w zintegrowany sposób, biorąc pod uwagę nie tylko ekologiczny i cyfrowy, ale także sprawiedliwy i produktywny wymiar rozwoju miast. Konkretne cele Policy Lab to:

  • zaprezentowanie koncepcji „twin Transition” w celu zrozumienia możliwości i wyzwań stojących przed taką koncepcją rozwoju;
  • przedyskutowanie, w jaki sposób włączenie obywateli w „twin transition” , poprzez wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i podnoszeniu świadomości, może kierować sprawiedliwym i produktywnym rozwojem miast;
  • dowiedzenie się, co w praktyce oznacza sprawiedliwa dystrybucja zielonej i cyfrowej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwego i środowiskowego wymiaru rozwoju miast

Policy Lab jest organizowany przez Europejską Sieć Wiedzy o Miastach (EUKN), polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Francuską Narodową Agencję ds. Spójności Terytorialnej (ANCT). Spotkanie odbędzie się w Warszawie dzień po konferencji zamykającej Eco-Miasto- projekcie Ambasady Francji w Polsce i UNEP/GRID-Warszawa.

Policy Lab odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski i francuski.
Wydarzenie ma charakter otwarty, a rejestracja jest bezpłatna.Rejestracja do udziału w wydarzeniu na miejscu trwa do 4 października

Rejestracja na wydarzenie za pomocą różowego przycisku (poniżej)

 

Venue

Polish Ministry of Development Funds and Regional Policy (hybrid event)
Wspólna 2/4, 00-926
Warsaw, Poland

Programme / Programme / Program

09:45 - 10:00  :  Walk-in and registration / Ouverture de la salle et enregistrement / Rejestracja
10:00 - 10:15  :  Welcome & opening / Accueil & ouverture / Powitanie i otwarcie spotkania - Polish Ministry of Development Funds and Regional Policy, ANCT, French Embassy in Poland
10:15 - 10:30  :  Polish and French approach to the Twin Transition, presentations / Approche polonaise et française de la transition jumelle / Polskie i francuskie podejście do 'Twin Transition'- ANCT, Polish Ministry of Development Funds and Regional Policy
10:30 - 11:00  :  Unravelling the Twin Transition - Keynote speech followed by experts reaction and Q&A / Démêler la transition jumelle - Discours d'ouverture suivi d'une réaction d'experts et de questions-réponses / Przemówienie wprowadzające (keynote speech) “Unraveling the Twin Transition”
11:00 - 12:30  :  Securing the inclusion of inhabitants and local businesses along the transition - I Panel discussion / Sécuriser l'inclusion des habitants et des entreprises locales tout au long de la transition - Table ronde / Dyskusja panelowa “Zapewnienie włączenia mieszkańców w okresie transformacji”
12:30 - 13:30  :  Lunch break / Pause déjeuner / Przerwa obiadowa
13:30 - 14:45  :  Developing green and digital infrastructures in a fair and inclusive way - II Panel Discussion / Développer les infrastructures vertes et numériques de manière équitable et inclusive / Dyskusja Panelowa “Rozwój zielonej i cyfrowej infrastruktury w sposób sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu”
14:45 - 15:00  :  Wrap-up & closure / Récapitulation et clôture / Podsumowanie i zakończenie

Speakers / Intervenants / Paneliści

Martin Grisel

EUKN Director

Welcome, Moderation ‘Recycle Space Slovenia’ block

Kathrine Jensen

Policy Analyst at the Competence Centre on Foresight, European Commission.

Keynote Speaker

 

 

 

 

Justyna Przywojska

Professor (Associate) at University of Lodz

Reaction to Keynote Speech

Noémie Piaskowski

Counselor in infrastructure/environment/energy, Economic service of the French Embassy in Poland

Welcome by French Embassy in Poland

Luc Faraldi

International Policy Coordinator, French National Agency for Territorial Cohesion

Welcome & opening

Wiktoria Saganowska

Deputy Director of the Strategy Department, Polish Ministry of Funds and Regional Policy

The Polish approach to the Twin Transition, Presentation

Laura Létourneau

Expert advisor in ecological and digital transformation, French General Secretariat for Ecological Planning

The French approach to the Twin Transition, Presentation

Dana Eleftheriadou

Head of Cities and Proximity Team, DG GROW, European Commission

Online Panelist: Securing the inclusion of inhabitants and local businesses along the transition

 

 

Pierre-Louis Rolle

ANCT, Director of Strategy and Innovation

Panelist : Securing the inclusion of inhabitants and local businesses along the transition

 

Sandrine Cochet

Responsible of the Digital and Innovation strategy, City of Nevers

Panelist ‘Securing the inclusion of inhabitants and local businesses along the transition’

Olga Dzieciątkowska

Specialist for Digital Projects, Digitalization and Cybersecurity Office, Poznań City Hall

Online Panelist, ‘Securing the inclusion of inhabitants and local businesses along the transition

 

Andrzej Łazęcki

Director, Department of Municipal Economy and Climate, Krakow’s City Hall

Panelist: ‘Developing green and digital infrastructures in a fair and inclusive way’

Jan Jelinek

Deputy Head of Urban Policy and Strategies Unit, Czech Ministry of Regional Development

Online Panelist: ‘Developing green and digital infrastructures in a fair and inclusive way’

 

Jean-François Montagne

Vice President, Responsible for ecological transition and resilience, Urban Community of Dunkerque

Panelist: ‘Developing green and digital infrastructures in a fair and inclusive way’

Inian Moorthy

International institute for applied system analysis (IIASA), Co-principal investigator of the Urban ReLeaf project

Panelist on ‘Developing green and digital infrastructure in a fair and inclusive way’