Loading Events

« All Events

Towards no net land take – insights from ‘Recycle Space Slovenia’

March 19 @ 09:00 - 15:00 CET

Free

(Spodaj slovenščina)

This Policy Lab for Slovenia, organised by the EUKN and the Ministry of Natural Resources and Spatial Planning of the Republic of Slovenia (MNVP), aims to open this discussion on land take reduction and circular use of land to a broader interested public, including Slovenian and other European experts and stakeholders. This is based on the observation that many countries are dealing with the same issues and barriers and can learn from each other to reduce their ‘land footprint’.

As part of the Green Slovenian Location Framework (SLO4D) programme, funded by the Slovenian Recovery and Resilience Plan and the Climate Fund, the Recycle Space Slovenia project included drafting a strategic plan to reduce land take, foster circular land use and increase the ‘recycling’ of urban space. Mindful of the urgency to use land more circularly, the strategic plan lists more than 20 concrete measures to achieve the ‘no net land take by 2050’ goal, covering all sectors that impact the use of space: from housing to infrastructure, from economic to territorial development. In addition, new datasets have been developed and applied to get a detailed state-of-the-art understanding of land take and land use in Slovenia.

This Policy Lab will thus serve as a platform to present and collect feedback on the Recycle Space Slovenia project, to explore best practices and challenges encountered across Europe, and to raise awareness about land take as an urgent environmental topic

Technical information:

  • The event is open and the registration free of charge. 
  • Simultaneous interpretation English<>Slovene will be provided in the event, but not in the breakout rooms 
  • As agreed with the Slovene Chamber of Architecture and Spatial Planning (ZAPS), members of ZAPS will receive 3 credits for their participation – Block B (Theory and Reference Practice).

Register using the pink button below


Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«

Namen dogodka, ki ga organizirata EUKN in Ministrstvo za naravne vire in prostor Republike Slovenije (MNVP), je odpreti razpravo o pomenu in načinih zmanjševanja pozidave zemljišč in krožni oziroma ponovni rabi zemljišč za širšo zainteresirano javnost, vključno s slovenskimi in drugimi evropskimi strokovnjaki in deležniki. Pri tem izhajamo iz ugotovitve, da se številne države soočajo z enakimi vprašanji in ovirami ter se lahko pri zmanjševanju rasti pozidave zemljišč učijo druga od druge. Projekt Krožno gospodarjenje s prostorom, ki gav okviru programa Zeleni lokacijski okvir Slovenije (SLO4D), financirata Slovenski načrt za okrevanje in odpornost ter Podnebni sklad, podajastrateški načrt z naborom ukrepov za zmanjšanje rasti pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” urbanega prostora. Ob zavedanju nujnosti bolj krožne rabe zemljišč strateški načrt navaja več kot 20 konkretnih ukrepov za dosego cilja “ničelna neto rast pozidanih zemljišč do leta 2050”, ki zajemajo vse sektorje, ki vplivajo na rabo prostora: od stanovanj do infrastrukture, od gospodarskega do prostorskega razvoja. Poleg tega so bili razviti in uporabljeni novi podatkovni nizi, da bi dobili podrobno razumevanje pozidave in rabe zemljišč v Sloveniji.

Policy Lab bo služil kot platforma za predstavitev in zbiranje povratnih informacij o projektu Krožno gospodarjenje s prostorom, raziskovanje najboljših praks in izzivov, s katerimi se srečujemo v Evropi, ter ozaveščanje o rabi zemljišč kot nujni okoljski temi.

Tehnične informacije:
– Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija
Za čas dogodka bo zagotovljeno simultano tolmačenje slovenščina<>angleščina, razen v sobi za seje.
– V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa). Udeležencem članom ZAPS potrdil o udeležbi ni potrebno pošiljati na ZAPS – točke bodo vneseni na podlagi seznama udeležencev.

Towards no net land take

18 Going
RSVP Here

Venue

House of the EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana
Dunajska cesta 20
Ljubljana, Slovenia

Programme

09:30 - 10:00  :  Walk-in and registration - Prihod in registracija
10:00 - 10:20  :  Welcome by the EUKN and MVNP - Dobrodošli s strani EUKN in MVNP
10:20 - 11:15  :  Recycle Space Slovenia - Insights from the project & discussion on the economic challenges of land recycling - Krožno gospodarjenje s prostorom - Predstavitev projekta in razprava o ekonomskih izzivih krožne rabe prostora
11:15 - 11:30  :  Coffee Break - Odmor za kavo
11:30 - 12:45  :  No net land take by 2050: where do we stand? Panel discussion - Ničelna neto rast pozidanih zemljišč do 2050: kje smo? Razprava
12:45 - 13:45  :  Lunch - Kosilo
13:45 - 14:30  :  Breakout rooms - challenges & possibilities to reduce land take - Razprava po sekcijah - izzivi in možnosti za zmanjšanje rasti pozidanih zemljišč
14:30 - 14:45  :  Reporting in plenary - Poročanje in plenarna razprava
14:50 - 15:00  :  Wrap-up and closure - zaključek

Speakers / Zvočniki

Miran Gajšek

State Secretary, Ministry of Natural Resources and Spatial Planning

Welcome

Martin Grisel

EUKN Director

Welcome, Moderation ‘Recycle Space Slovenia’ block

Ajda Kafol Stojanović

Project manager, Geodetic Institute of Slovenia

Presenter, Recycle Space Slovenia

Janez Šušteršič

Partner and Consultant - RE-FORMA D.o.o

Discussant on economic challenges of land recycling

Ivana Katurić

Director, Urbanex

Discussant on economic challenges of land recycling

Lea Scheurer

Senior Policy and Project Officer, EUKN

Moderator panel discussion

Helena Bieseman

Researcher - Department for Environment and Spatial Development Flanders

Panellist

David Evers

Senior Researcher, Netherlands Environmental Assessment Agency

Panellist

Gundula Prokop

Senior Project Manager, Team Soil & Land Management, Austrian Federal Environmental Agency

Klemen Srna

Head of Office, Economy and Social Affairs, Municipality of Tržič, Slovenia